Lingnåre

Lingnåre kulturreservat i Hållnäs socken blev Uppsala läns första kulturreservat. Reservatet bildades 2004 och är exempel på ett väl bevarat vikinga- och medeltida kulturlandskap. Här finns lämningar av gravfält och husgrunder och andra spår efter de första invånarna på Hållnäshalvön.                        

Syftet med kulturreservatet är att bevara ett unikt, i stora delar bevarat kulturlandskap från vikingatid och medeltid samt vårda dess kulturhistoriska och biologiska värden. Lingnåre kulturreservat rymmer ett i stora delar bevarat kulturlandskap framvuxet under vikingatid och äldre medeltid. Här har de tidiga kolonisatörernas spår efter bostäder, odlingar och gravplatser bevarats, möjliga för dagens människor att återupptäcka.

Den övergripande inriktningen av skötseln är:

  • att genom betesdrift och åkerbruk återuppta hävden så att den vikingatida och medeltida markanvändningen framgår
  • att öka förutsättningarna för den biologiska mångfald som i ett historiskt perspektiv är representativ för denna typ av hävdade odlingslandskap.
  • att kunna bedriva vetenskapliga undersökningar kring frågor om vikingatida och medeltida levnadsvillkor.
  • att genom pedagogiska insatser öka värdet av allmänhetens besök av Lingnåre.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Stig
  • Toalett