Krusenbergs herrgård

Säteriet bildades på 1640-talet av Johan Kruus genom förvärv och sammanslagning av flera gårdar i Alsike socken. Säteriet fick sitt namn efter dess förste ägare.

Krusenbergs herrgård ligger på en udde i Mälaren. En lång allé leder fram till huvudbyggnaden, som uppfördes 1648 efter ritningar av arkitekten Nicodemus Tessin den äldre. Erik Dahlbergs avbildning i ”Svecia Antiqua et hodierna” visar en praktfull byggnad i det tidiga 1600-talets tysk-holländska stil med höga gavlar, skorstenar, dekorativa flöjlar och rikt utsmyckad med skulpturer. Mot trädgården på sjösidan utbredde sig en stor terrass.

År 1716 brann anläggningen ned. Endast den södra flygeln kunde räddas. Övriga delar av anläggningen fick sedan förfalla. Först år 1802 var en ny huvudbyggnad uppförd och inredd, delvis byggd på rester av den gamla byggnadens grund. För ritningarna stod Carl Christoffer Gjörwell.

Carl Christoffer Gjörwell (Svenskt biografiskt lexikon, Riksarkivet) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Herrgårdsparken har kvar sin kvartersindelning från sent 1600-tal eller tidigt 1700-tal och sannolikt är den långa allén fram till gården från samma tid. Gården har varit i olika släkters ägo. De förändringar som byggnaderna genomgått kan härledas till ägarskiftena.

Huvudbyggnaden

Huvudbyggnaden (byggnad nr 1) är uppförd i två våningar i nyklassicistisk stil. Stommen är timrad och klädd med en bred slät panel. Paradvåningen som ligger en trappa upp markeras av större fönster. I flera av slottets rum finns originaltapeter bevarade.

I källarvåningen finns tre små välvda rum som troligen ingick i 1600-talsslottet. På bottenvåningen, mot trädgården, finns två av byggnadens bäst bevarade rum från 1840-talet.

Flyglarna

Norra flygeln (byggnad nr 2) är något äldre än huvudbyggnaden. Den är timrad och reveterad (putsad) med en spritputs som i slutet av 1800-talet ersattes av en slät träpanel liknande huvudbyggnadens. Byggnaden innehåller fyra rum och förstuga samt källare och en oinredd vind. Den har en mycket välbevarad och påkostad inredning från byggnadstiden, det vill säga 1780-talet. I två av rummen återfinns dekorativa väggmålningar. Målningarna liksom övriga snickerier i dessa rum har aldrig varit övermålade.

Södra flygeln (byggnad nr 3) är gårdens äldsta byggnad. Den är uppförd med en stomme av tegel och utvändigt slätputsad. Över dörren sitter en slutsten i puts med dekoren FUS, som kan uttydas som Fredrik Ulrik Sack, ägare till gården åren 1755-1782.

Övriga byggnader

Övriga byggnader på området är trädgårdsmästarbostaden (byggnad nr 4) och magasinet (byggnad nr 5). Magasinet får sin karaktär av 35 luckor av svartmålad plåt.

Varför är Krusenbergs herrgård byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Krusenbergs herrgård handlar det framför allt om att:

  • Huvudbyggnaden är en god representant för den nyklassicistiska byggnadsstil, som inspirerad av den antika byggnadskonsten, blev populär i landet i slutet av 1700-talet.
  • Byggnaden är, med några få undantag, exteriört synnerligen välbevarad. Även interiören är välbevarad med flera rum intakta från byggnadstiden eller strax därefter.
  • Norra flygeln har med sin mycket välbevarade orörda inredning från senare delen av 1700-talet ett synnerligen högt kulturhistoriskt och konstnärligt värde.
  • Parken har kvar sin kvartersindelning från sent 1600-tal eller tidigt 1700-tal och sannolikt är den långa lindallén fram till gården från samma tid.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Serviceinformation

Fakta

Adress: Sydväst om Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Alsike
Byggt: 1793–1802
Arkitekt: Carl Christoffer Gjörwell
Ägare: Krusenberg Herrgård AB/Sabis hotell och möten
Skyddsår: 1999
Skyddsform: Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (KML)

Översiktskarta över byggnadsminnet Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljkarta över byggnadsminnet Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslutet om byggnadsminne, med skyddsbestämmelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.