Gruvarbetartorpet Gryttjom i Dannemora

Invid en äldre sträckning av vägen mellan Dannemora och Örbyhus ligger gruvarbetartorpet Gryttjom. Torpet har tillhört Dannemora gruvor och varit bostad för två gruvarbetarfamiljer.

Gruvarbetartorpet Gryttjom består av ett bostadshus med två lägenheter, ett fähus, en källarbod och en kombinerad vedbod och dass. Förutom vedboden som är byggd i början av 1900-talet är samtliga byggnader uppförda mellan åren 1838 och 1845. Husen är byggda med en gjuten stomme av kalkbruk och sten, så kallade stöphus. Denna teknik introducerades av gruvbolaget i början av 1830-talet i virkesbesparande syfte. Idag finns ett trettiotal stöphus bevarade i Dannemoraområdet.

Mot skogen i väster och norr ligger torpets odlingsmark som kantas av stora röjningsrösen. Västerut från fähuset leder en stenmurskantad stig mot torpets brunn.

Varför är Gruvarbetartorpet Gryttjom byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Gruvarbetartorpet Gryttjom handlar det framför allt om att:

  • Byggnaderna som är uppförda i stöphusteknik är teknikhistoriskt intressant som exempel på en av de många alternativa byggnadstekniker som i virkesbesparande syfte utvecklades i början av 1800-talet. Torpet är, så vitt känt, det enda helt komplett bevarade av denna sort.
  • Torpets bebyggelse bildar tillsammans med omgivande små odlingsytor, röjningsrösen och stenmurar en kulturhistoriskt mycket värdefull miljö som ett tydligt sätt berättar om gruvarbetarnas levnadsvillkor kring mitten av 1800-talet.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Serviceinformation

Fakta