Före detta Domkapitelhuset

På Domkyrkoplan, bakom domkyrkans östra sida, ligger före detta Domkapitelhuset. Byggnadens nedre våningar mot S:t Eriks gränd har medeltida anor. Den översta våningen mot Domkyrkoplan tillkom först vid mitten av 1700-talet.

Under 1700- och 1800-talen omgestaltades miljön runt domkyrkan. En rad nya byggnader uppfördes samtidigt som många andra, ofta med medeltida ursprung, byggdes om. Byggnadernas användning förändrades, tidigare kyrkliga byggnader övergick till universitetet samtidigt som kyrkan fick nya lokaler. Före detta Domkapitelhuset är en av dem.

Medeltid och 1700-tal

Byggnaden har ett våningsplan mot domkyrkan och tre våningsplan mot S:t Eriks gränd. Den nedre delen av byggnaden, mot S:t Eriks gränd, har ett medeltida murverk – en del av den medeltida ringmuren runt kyrkan. Ursprungligen bestod byggnaden enbart av dessa två våningar, med handelsbodar i bottenvåningen mot S:t Eriks gränd. Handelsbodarna finns kvar. Den nuvarande tredje våningen, det vill säga den som syns på bilden, fanns inte från början. Den tillkom först 1746–1748 som Katedralskola. Arkitekt var Carl Hårleman, som också utformade husets fasader. Katedralskolan bedrev undervisning i byggnaden fram till 1837, då domkapitlet flyttade in.

Carl Hårleman (Svenskt biografiskt lexikon, Riksarkivet) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På denna sida av domkyrkan, fast på annan plats, låg också det medeltida Domkapitelhuset som uppfördes omkring 1430. Det innehöll två salar för domkapitlet och dess överläggningar. Byggnaden är mest känd som platsen för Uppsalamötet 1593, då den svenska kyrkan definitivt blev luthersk-reformert. Det gamla Domkapitelhuset revs 1778.

Domkapitlet är ett självständigt organ inom kyrkan som har till uppgift att stödja och utöva tillsyn över stiftets församlingar och pastorat.

Varför är före detta Domkapitelhuset byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För före detta Domkapitelhuset handlar det framför allt om att:

  • Domkapitelhuset ritades av Carl Hårleman, en av tidens ledande svenska arkitekter som introducerade rokokoarkitekturen i landet.
  • Byggnaden är en del av den medeltida miljön på Domkyrkoplan. Den markerar plasten för den medeltida ringmuren och tydliggör därmed bokstavligt talat en av stadens innersta årsringar.
  • Byggnaden bidrar på ett omistligt sätt till den förtätade 1700-talsmijön i stadens religiösa centrum.
  • Det är ovanligt att en småskalig bebyggelse så nära inpå en katedral har bevarats. 1800-talets estetiska ideal var annars att rensa närmast en monumentalbyggnad av Uppsala domkyrkas mått.
  • Till miljön på domkyrkoberget kan en rad specifika historiska händelser knytas som till exempel Uppsalamötet 1593, då den svenska kyrkan definitivt blev luthersk-reformert.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Serviceinformation

Fakta

Adress: Domkyrkoplan 3, Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken:
Byggt: Ritad 1746–48 och byggd på medeltida grund
Arkitekt: Carl Hårleman, utformade fasad och påbyggnaden mot Domkyrkoplan
Ägare: Uppsala kyrkliga samfällighet
Skyddsår: 1935, 2002
Skyddsform: Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (KML)

Översiktskarta över byggnadsminnet Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljkarta över byggnadsminnet Pdf, 537.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslutet om byggnadsminne, med skyddsbestämmelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.