Anders Olsgården

Anders Olsgården är en av de nio gårdar som utgör radbyn Huddungeby. Byn som vid storskiftet bestod av arton gårdar eldhärjades år 1834. Efter branden återuppbyggdes radbyn efter tidigare mönster.

Vid laga skiftet 1850-54 fanns sexton gårdar utmed bygatan. Skiftet medförde att sju gårdar flyttades bort medan nio kvarstod i byn. Under senare tid har den ursprungliga bebyggelsen i byns norra del, framför allt ekonomibyggnaderna på fägårdarna, försvunnit eller förändrats medan gårdarna i byns södra del har bibehållit sin ursprungliga utformning och karaktär.

Gården består av huvudbyggnad och flygelbyggnad i likhet med byns övriga gårdar. Huvudfasaden kröns av en mindre frontespis. Karakteristisk är även husets bredd och långfasadernas fem fönsteraxlar. Byggnaden har två våningar och oinredd vind. Huset saknar sin ursprungliga beklädnad med locklistpanel med undantag för norra fasaden. Förstukvisten är av senare datum. Husets södra skorstensstock bär årtalet 1835.

Husets parstuguplan är densamma som i Jan-Ers- och Per Larsgårdarna i samma by och kännetecknas av en särskild fördelning i sidokammaren på ena sidan av huset. De stora rummen på botten- och övervåningen har varit avsedda som festsalar.

Varför är Anders Olsgården byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Anders Olsgården handlar det framför allt om att:

  • Anders Olsgården tillhör en säregen regional byggnadstradition som utmärker sig särskilt genom manbyggnadens storlek och påkostade utformning där herrgårdsarkitekturen utgör förebilden.
  • Gården utgör en omistlig del i en enhetlig och välbevarad radby.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Serviceinformation

Fakta