Frågor och svar om naturreservat

Här samlas ett antal frågor och svar om vad du får och inte får göra i ett naturreservat.

Det är förbjudet "att elda" i naturreservatet, men får jag använda stormkök?

I dessa fall omfattar förbudet eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar och liknande). Det innebär att användning av stormkök med gas- eller spritlåga är tillåtet så länge mark eller annat underlag inte skadas. När räddningstjänsten eller Länsstyrelsen utfärdar ett eldningsförbud på grund av hög brandrisk, kan det förbudet vara mer långtgående och innebära att all tändning av öppen låga förbjuds – alltså även gas- och spritlåga. Därför måste man alltid hålla sig informerad via kommunens och Länsstyrelsens hemsidor vad som gäller angående eldning. Det är alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följts.

Får jag fiska i sjön?

Fiske ingår inte i allemansrätten. Grundregeln är att man inte får fiska utan fiskekort eller särskild överenskommelse med fiskerättsinnehavaren. Undantag finns i vårt län för kusten och Mälaren, där det råder fritt handredskapsfiske. Detta gäller även inom naturreservat så länge det inte finns någon föreskrift som förbjuder fiske. För många reservat finns en föreskrift med förbud att "störa djurlivet". Den föreskriften omfattar inte fiske som genomförs i enlighet med fiskelagstiftningen.

I fiskekartan.se visas de fiskevårdsområden där man kan köpa fiskekort. På webbplatsen finns även länkar till försäljare av fiskekort. I många fall kan man köpa fiskekort online.

Mer information finns i Fiskeguide för Uppsala län 2019-2020

Får jag cykla i naturreservatet om det inte står något om detta i reservatets föreskrifter?

Om cykling inte är förbjuden i naturreservatet så gäller allemansrättens regler. Huvudregeln i allemansrätten är ”Inte störa, inte förstöra”. Man får alltså cykla om det kan göras utan att störa eller förstöra naturen eller friluftslivet där man cyklar. Därför måste man alltså ta hänsyn till hur störningskänslig naturen är där man ska cykla. Stigar och leder är oftast anlagda för personer som vandrar eller promenerar och då måste man som cyklist ta hänsyn till detta.

Information om vad som gäller för cykling och allemansrätten finns på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000