Nationellt nyhetsbrev till överförmyndare 2020:1

Om publikationen

Löpnummer: 2020:1

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 4

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Justitiedepartementet har gett länsstyrelserna i uppdrag att förbättra tillsynen av och stödet till landets överförmyndare och överförmyndarnämnder. Länsstyrelserna ska se till att det finns en kvalitativ, effektiv och enhetlig tillsyn över överförmyndarna. Detta informationsblad är en del av länsstyrelsernas genomförande av uppdraget.

Kontakt