Nationella minoriteter och minoritetsspråk – minoritetspolitikens utveckling 2019

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7937-022-0

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 102

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget är sedan 2010 ansvariga uppföljningsmyndigheter för minoritetspolitiken i Sverige. Myndigheterna samordnar, informerar, utbildar och ger stöd till kommuner, regioner och andra förvaltningsmyndigheter i deras arbete samt följer upp hur minoritetslagen tillämpas. Resultaten av uppföljningen redovisas årligen i en samlad rapport till regeringen.

Den 1 januari 2019 infördes en skyldighet för kommuner och regioner att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. I årets uppföljningsrapport uppmärksammas därför särskilt arbetet med mål och riktlinjer på lokal och regional nivå.

Representanter för de nationella minoriteterna och urfolket samerna har bidragit med värdefulla synpunkter och inspel under rapportskrivandet.

Rapportens syfte är att den ska utgöra underlag för regeringens fortsatta arbete med att utveckla minoritetspolitiken till gagn för efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter.

Kontakt