Kiselalger i Stockholms län 2019 – En undersökning av 31 vattendragslokaler och 13 sjöar

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2020:3

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7937-025-1

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 159

Publikationstyp: Faktablad

I Stockholms län undersöktes vattenkvaliteten med hjälp av kiselalger på 31 vattendragslokaler och 13 sjöar år 2019.

Undersökningen är ett led i länets arbete med regional miljöövervakning. Syftet är att resultaten ska öka kunskapen om miljötillståndet i länet samt utgöra ett underlag för statusklassningen av länets vattenförekomster och för framtida undersöknings- och åtgärdsprogram. De kan också användas för avstämning mot miljömålen ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Ingen övergödning”, ”Bara naturlig försurning” och ” Ett rikt växt- och djurliv”.

Kontakt