Utvärdering av inventeringsmetodik för fetörtsblåvinge

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2019:12

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-928-3

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 10

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Calluna fick under 2018 i uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län att genomföra en utvärdering av de inventeringsmetodiker som har använts vid uppföljning och övervakning av populationsutvecklingen av fetörtsblåvinge Scolitantides orion i Sverige. Fetörtsblåvingen är rödlistad som Starkt hotad (EN; ArtDatabanken 2015) i Sverige och omfattas av ett nationellt åtgärdsprogram (Elmquist 2011).

Som nationell koordinator ser Länsstyrelsen i Stockholm ett behov av att få en överblick av de inventeringsmetoder som praktiseras av olika aktörer samt att få till stånd en standardiserad och kostnadseffektiv inventeringsmetod som kan användas vid övervakning av populationen och möjliggöra jämförelser mellan olika län.

Kontakt