Sammanställning av statliga och mellankommunala intressen av betydelse för kommunernas planering

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 90

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Som ett stöd till kommunerna i deras fysiska planering har Länsstyrelsen tagit fram denna sammanställning över statliga och mellankommunala intressen.

Den handlar om frågor som ingår i länsstyrelsens tillsynsansvar enligt plan och bygglagen, men den innehåller även andra allmänna intressen som är viktiga att hantera i översiktsplaneringen.

Sammanställning är även en del i Länsstyrelsens åtagande att minst en gång under varje mandatperiod lämna en sammanfattande redogörelse till kommunerna, som underlag för aktualitetsprövning av översiktsplanen.

Kontakt

Anna Knight

Översiktsplanerare