Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon - Remissversion

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-921-4

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 126

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. Syftet med planen är att ge kunskap om nuläge och vägledning kring hur etablering av publik infrastruktur för förnybara drivmedel bör ske i Stockholms län för att beslutade miljö- och klimatmål ska kunna nås.

Detta är remissversionen. Remisstiden gick ut den 1 november 2019.

Kontakt