Nationella riktlinjer för överförmyndare - förordnade ställföreträdares redovisning

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
18647-2018
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-906-1
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Annan

En av överförmyndarnas viktigaste tillsynsverktyg är granskningen av den redovisning som ställföreträdare ska lämna till överförmyndaren. Det är av stor vikt att granskningen är rättsligt korrekt och så effektiv som möjligt, för att förhindra rättsliga och ekonomiska förluster för huvudmannen eller barnet.

Förordnade ställföreträdare är alla gode män, förvaltare och förmyndare som företräder en person genom ett beslut från domstol eller överförmyndaren.

Syftet med dessa vägledande riktlinjer är att uppnå en mer enhetlig tillämpning av överförmyndarnas granskning av ställföreträdares redovisning.

Riktlinjerna bör tillämpas som utgångspunkt vid överförmyndarnas granskning av redovisningen. Riktlinjerna är inte bindande och heller inte uttömmande.

Kontakt