Nationella minoriteters rättigheter - handbok för kommuner och regioner

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-902-3

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 98

Publikationstyp: Rapport

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft 1 januari 2010. Den 1 januari 2019 stärktes lagen. Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har ett nationellt uppdrag att följa upp tillämpningen av lagen och bistå andra förvaltningsmyndigheter med bland annat rådgivning och information. Syftet med handboken är dels att ge läsaren teoretisk kunskap om nationella minoriteters rättigheter, dels att bidra med konkreta råd och exempel på hur lagstiftningen kan omsättas i praktiken.

Kontakt