Nationella minoriteter och minoritetsspråk : Minoritetspolitikens utveckling 2018 : Inflytande och delaktighet – en fördjupning

Om publikationen

Löpnummer: 2019:7

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-892-7

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 72

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget följer årligen upp hur lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk tillämpas. Resultaten presenteras i en gemensam rapportering till regeringen.

Uppföljningen av år 2018 undersöker särskilt i vilken omfattning och på vilket sätt kommuner och landsting gett de nationella minoriteterna möjlighet till delaktighet och inflytande i frågor som berör dem. Kortare avsnitt berör även de minoritetspolitiska delområdena diskriminering och utsatthet liksom språk och kultur.

Kontakt