Marinbiologiska undersökningar vid Lilla Nassa och Björkskärs skärgårdar

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2019:3

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-885-9

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 62

Publikationstyp: Rapport

I och med ökat användande av kust och skärgård har behovet av naturskydd och åtgärder för biologisk mångfald ökat. Under senare år har Havs- och vattenmyndigheten intensifierat arbetet med att bilda fler marina natur­reservat. Sökandet efter lämpliga skyddsvärda områden är därmed också i full gång längs Sveriges kuster.

Redan 1994 pekade HELCOM ut havsområdet vid Lilla Nassa (en del i ett större område) som internationellt värdefullt för sin orörda karaktär. Värmdö kommun har också pekat ut Lilla Nassa och angränsande Björkskärs skär­gård som ett potentiellt område för marint områdesskydd. Emellertid har det knappt funnits några grundläggande marinbiologiska undersökningar av området.

Länsstyrelsen beslutade därmed att ta fram diverse underlag som beskriver områdets naturvärden som hjälp att bedöma status samt behov av skydd, skötsel och andra åtgärder. Länsstyrelsen uppdrog bland annat Medins Havs och Vattenkonsulter AB att genomföra habitat/biotopundersökningar i havsområdet runt Lilla Nassa och Björkskär under 2016.

Kontakt