Klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020–2045 REMISSVERSION

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-918-4

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 44

Publikationstyp: Rapport

Stockholms län behöver begränsa utsläppen för att undvika att de klimatförändringar som redan pågår blir större – med omfattande och kostsamma konsekvenser för samhället.

Strategin utgår från Sveriges nationella klimat- och energimål. Kärnan i strategin är en aktiv samverkan. Strategin ska också fungera som ett ramverk att förhålla sig till i arbetet med att uppnå de nationella klimat- och energipolitiska målen. Den beskriver nuläget och visar vilka utmaningar som länet behöver hantera för att uppnå netto-noll utsläpp av växthusgaser till senast 2045. Strategin vänder sig huvudsakligen till länets offentliga aktörer.

Remisstiden löpte ut den 15 oktober 2019.

Kontakt