Uppföljningsplan - Regional strategi och handlingsplan för ANDT-arbetet 2017-2020

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-819-4

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 28

Publikationstyp: Broschyr/folder

Det övergripande målet för såväl nationell som regional
ANDT-strategi är ett samhälle fritt från narkotika och
dopning, med minskade medicinska och sociala skador
orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.

Det här är en myndighetsgemensam plan för uppföljning
av den regionala ANDT-planen. Uppföljningsplanen
består av två delar, gemensamma strategiska insatser
och en nulägesbeskrivning av effektmålen.

Kontakt