Underlag till Stockholms läns livsmedelsstrategi - Nulägesanalys

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2018:19

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-840-8

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 54

Publikationstyp: Rapport

Denna nulägesanalys är en del i arbetet med att ta fram en regional livsmedelsstrategi. Syftet med nulägesanalysen är att identifiera och beskriva förutsättningarna för livsmedelskedjans olika delar i Stockholmsregionen,
från primärproduktion och förädling till handel och konsumtion.

Kontakt