Strategi för utveckling av det civila försvaret i Stockholms län 2019–2020

Om publikationen

Löpnummer: 2018:28

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-866-2

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet och ska leda och samordna uppbyggnaden av det civila försvaret utifrån de inriktningar som finns på nationell nivå. Länsstyrelsen ska också stödja länets kommuner och regionen i deras utveckling.

Länsstyrelsen har tagit fram denna utvecklingsstrategi för att förtydliga för länets aktörer vilka funktioner och förmågor som måste byggas upp för att varje part ska kunna delta i uppbyggnaden av det civila försvaret i enlighet med regeringens beslut. Strategin avser perioden 2019–2020.

Kontakt