Sillgrisslor och tordmular - studie av födosöksområdena vid Svenska Högarna

Om publikationen

Löpnummer:
Rapport 2018:4
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-802-6
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport

Arbetet med havsplanering är i full gång och beslutfattare är i stort behov av ytterligare underlag för havsplaneområdet. För att uppfylla kravet på en hållbar och ekosystembaserad förvaltning behövs i synnerhet grundläggande marinbiologisk information. Ett område som är prioriterat att ta fram underlag för är Svenska Högarna och Svenska Björn, där flera motstående intressen sammanstrålar.

I föreliggande studie vill Länsstyrelsen förtydliga tänkbara konflikter och uppdrog därför åt två forskare att i fält undersöka sjöfåglarnas födosöksområden. Fältarbetet och analyserna har utförts av författarna till denna rapport, Dr. Tom Evans och Dr. Martina Kadin, som själva ansvarar för underlaget i rapporten. Innehållet har dock stämts av med Länsstyrelsen. Huvuddelen av rapporten är skriven på engelska.

Kontakt