Kiselalger i Stockholms län 2018

Om publikationen

Löpnummer:
Fakta 2018-9
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-868-2
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
98
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

I Stockholms län undersöktes år 2018 kiselalger i 18 vattendrag och 4 sjöar.

Undersökningen är ett led i länets arbete med regional miljöövervakning (extensiv kartering av vattendrag och trendvattendrag).

Syftet är att resultaten ska öka kunskapen om miljötillståndet i länet samt vara underlag för statusklassningen av länets vattenförekomster och för framtida undersöknings- och åtgärdsprogram. De kan också användas för avstämning mot miljömålen "Levande sjöar och vattendrag", "Ingen övergödning", "Bara naturlig försurning" och " Ett rikt växt- och djurliv".

Kontakt