Digital infrastruktur i den fysiska planeringen - vägledning

Om publikationen

Löpnummer: 2018:27

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-863-7

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Den här vägledningen riktar sig i första hand till dem som jobbar med fysisk planering på kommuner i Stockholms län.

Det finns idag många rapporter om den digitala infrastrukturens tekniska uppbyggnad, möjligheter och egenskaper. Det behövs inte fler teknikhandböcker. Länsstyrelsen har istället utgått från ett, som vi tolkat det, uttalat behov att göra kopplingen mellan samhällets digitalisering och planerarens samordnande roll. I synnerhet lyfter vi ett behov av en tydlig röd tråd av kravställning genom planprocessen, samt vikten av att kommunens övriga strategier, inte minst digitaliseringsstrategin, kan stödja den fysiska planeraren i sitt arbete.

Vägledningen introducerar läsaren till ämnet digital infrastruktur, tillämpbara lagar och strategier. Därefter beskrivs området i planprocessens strategiska nivåer: översiktsplanering, detaljplanering, mark och exploatering.

Kontakt