Vegetationsklädda bottnar vid Svenska Högarna. Dykinventeringar 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2017:3

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-725-8

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 70

Publikationstyp: Rapport

Inför en revidering av Svenska Högarnas naturreservat till marint naturreservat behövs ytterligare underlag som hjälper Länsstyrelsen att beskriva områdets naturvärden och bedöma behov av regleringar, skötsel och andra åtgärder för de marina naturtyperna. Denna undersökning/rapport är ett av flera
underlag som kommer ligga till grund för revideringen av naturreservatet.

Kontakt