Vattenkvaliteten i Tumbaåns avrinningsområde 1997–2016

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2017:14

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-771-5

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 21

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Trots genomförda åtgärder mot tillförsel av näringsämnen är övergödning fortfarande ett miljöproblem i delar av Tumbaåns tätortspåverkade avrinningsområde. För fosfor är halterna i sjöar och vattendrag relativt oförändrade sedan mätningarna inleddes 1997. Halterna av kväve visar en säkerställd minskning i flera av de vattendrag som ingår i undersökningarna. Detsamma gäller totalhalterna av organiskt kol. Den tydligaste trenden är att vattnets motståndskraft mot försurande ämnen har ökat under
perioden.

Kontakt