Strategi och handlingsplan för ANDT-arbetet i Stockholms län 2017-2020

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-723-4

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 56

Publikationstyp: Broschyr/folder

2011 antog regeringen den första nationella strategi som samlade alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT). Våren 2016 antogs en förnyad ANDT-strategi för åren 2016–2020. Det övergripande målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Strategin anger mål, inriktning och prioriteringar för samhällets insatser.

Den regionala strategin och handlingsplanen utgår från strukturen i den nationella ANDT-strategin med undantag för att det sjätte målet, som beskriver hur Sverige vill arbeta med ANDT-frågorna internationellt, inte finns med. I den regionala planen har vi valt att istället lägga till ett målområde om organisation och styrning för ett hållbart och långsiktigt ANDT-arbete eftersom detta är en förutsättning för ANDT-arbetet inom de övriga målen.

De aktörer som har ett regionalt ansvar för ANDT-arbetet har gemensamt medverkat till att ta fram den regionala strategin och handlingsplanen.

Kontakt