Remiss om Förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 2

Publikationstyp: Annan

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att ta fram ny Länsplan för transportinfrastruktur för perioden 2018-2029. Länsstyrelsen inbjuder härmed länets kommuner, den regionala kollektivtrafikmyndigheten samt berörda myndigheter och organisationer att svara på Länsstyrelsens remiss i ärendet. Slutligt förslag till länsplan kommer att överlämnas till regeringen 31 januari 2018. 

Kontakt