Kiselalger i Stockholms län 2017

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2017:17

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-779-1

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 70

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB har på Länsstyrelsens uppdrag utfört kiselalgsanalyser på 13 vattendragslokaler år 2017. Undersökningen är ett led i länets arbete med regional miljöövervakning. Syftet är att resultaten ska öka kunskapen om miljötillståndet i länet samt vara underlag för statusklassningen av länets vattenförekomster och för framtida undersöknings- och åtgärdsprogram.

Kontakt