Elfiske i Stockholms län 2002–2014 - utvärdering av elfiske i 25 kustmynnande vattendrag

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2016:6

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-679-4

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 65

Publikationstyp: Rapport

Föreliggande rapport presenterar och utvärderar resultaten från övervakning av fiskfaunan i 25 kustvattendrag i Stockholms län åren 2002-2014.

Undersökningarna har bedrivits med elfiske på 2-6 lokaler i respektive vattendrag. Sju vattendrag har undersökts årligen och övriga med olika intervall under perioden. Syftet med undersökningarna är dels att övervaka bestånden av havsöring, men även övriga arter och därmed ge underlag för bedömning av biologisk mångfald och ekologisk status. 

Finns bara som pdf.

Kontakt