Biotopkartering av Bällstaån

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2016:16

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår:

Sidantal: 42

Publikationstyp: Rapport

Bällstaån är ett av Sveriges mest urbana och påverkade vattendrag, nästan hela åns sträckning är rätad eller utdikad och statusen hos många aspekter av hydromorfologin är otillfredsställande eller dålig. Ekologigruppen har fått i uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm att genomföra en biotopkartering enligt den nya metoden Biotopkartering vattendrag 2015-remissversion 20160131. Undersökningstypen Biotopkartering vattendrag är en metod för kartering av fysiska förhållanden i och i anslutning till vattendrag. Föreliggande rapport är en vägledning för hur biotopkarteringsmetoden används

Kontakt