Strategi för miljömålet Ingen övergödning i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: 2015: 20

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-652-7

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 36

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen har uppdraget att verka för att Sveriges miljökvalitetsmål nås, i detta är samordning av aktörer centralt. För att stärka ett samlat genomförande och tydligt gemensamt åtagande har strategier för de tre miljömålen Ett rikt växt- och djurliv, Giftfri miljö och Ingen övergödning tagits fram.

Kontakt