Strategi för ett rikt växt o djurliv

Om publikationen

Löpnummer: 2015:19

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-651-0

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 56

Publikationstyp: Rapport

Det här är en strategi för miljömålet Ett rikt växtoch djurliv i Stockholms län. Syftet med strategin är att visa på möjliga lösningar vad gäller länets expansion och belysa målkonflikter samt tidigt värna och utveckla biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Kontakt