Miljögifter i sediment i Stockholms skärgård och östra Mälaren 2013

Om publikationen

Löpnummer: 2015:3

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-626-8

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 115

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen i Stockholm och Miljöförvaltningen Stockholms stad bedriver övervakning av miljögifter
för att få en bild av tillståndet i miljön och för att följa förändringar i miljögiftsbelastningen. Resultaten ger underlag för uppföljning av miljömålet Giftfri miljö samt möjlighet att följa de långsiktiga effekterna av arbetet med att minska utsläpp av miljöfarliga ämnen i miljön. De används även för att identifiera behov av åtgärder för att nå god ekologisk och kemisk status i länets
vattenförekomster samt för att följa upp åtgärdsarbetet.

Föroreningsinnehållet i sediment ger viktig information om spridningen av miljögifter från samhället. Under 1990- och 2000-talen har flera undersökningar av föroreningar i sediment genomförts i olika provlokaler i de östra delarna av Mälaren, Stockholms innerstad och utanförliggande kustvatten.

Sedimentundersökningen som presenteras i den här rapporten har utförts som en uppföljning till tidigare undersökningar, och omfattar 34 provpunkter i samma geografiska områden. Resultaten ger oss en bild av nuvarande miljögiftsbelastning och även en uppfattning om trender sedan 1990-talet.

Kontakt