Utsatta EU-medborgare i Sverige

Om publikationen

Löpnummer: 2014:10

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-600-8

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 68

Publikationstyp: Rapport

I april 2013 fick Länsstyrelsen i Stockholm utökat mandat av regeringen att nationellt utveckla och effektivisera samordning och samverkan mot människohandel för alla ändamål. Löpande information indikerar att gruppen EU-medborgare som kan befaras vara utsatta för någon form av exploatering är ökande.

För att få en övergripande bild har denna nationella kartläggning gjorts, genom att inhämta information från polismyndigheter, kommuner, frivilligorganisationer och andra nyckelaktörer om deras erfarenheter av problematiken – såsom exploatering av arbetskraft, tiggeri och stölder.

Syftet är att så långt det är möjligt utreda vem som bär ansvar för vad, samt visa på behov och lämpliga insatser.

Lägesrapporten berör endast medborgare inom EU där det har funnits misstankar om människohandel eller annan form av exploatering, inte EU-medborgare generellt. Kartläggningen består av en nationell webbenkät och djupintervjuer.

Kontakt