Trender för vattenkvaliteten i länets vattendrag 1998–2012

Om publikationen

Löpnummer: 2014:21

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 13

Publikationstyp: Rapport

Alkaliniteten, som är ett mått på vattnets motståndskraft mot försurning, har ökat i de flesta av länets vattendrag under perioden 1998–2012 som ett resultat av minskat nedfall av försurande svavelföreningar. Samtidigt har vattnet blivit brunare i flera vattendrag. Halterna av näringsämnet kväve har minskat i merparten av länets vattendrag som ett resultat av åtgärder mot övergödning.

Kontakt