Uppföljning av återintroduktion av större vattensalamander i Judarskogen

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: ISBN 978-91-7281-532-2

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Rapporten beskriver det lyckosamma arbetet med att få tillbaka den större vattensalamandern till naturområdet Judarskogen i Bromma. Området är både kommunalt naturreservat och utpekat som Natura 2000-område. Den större vattensalamandern är upptagen i EU:s art- och habitatdirektiv, vilket betyder att medlemsländerna ska se till att den har ”gynnsam bevarandestatus”.

Kontakt