Skalbaggar på asp åtgärdsprogram i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: 5119-9054-2012

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 64

Publikationstyp: Rapport

Rapporten redovisar den inventering av skalbaggar på gammal asp som genomfördes sommaren 2012 i nordvästra delen av Norrtälje kommun.
Tre rödlistade arter fanns i fokus under inventeringen: aspsplintbock Leiopus punctulatus (kategori sårbar, VU i den nationella Rödlistan), cinnoberbagge Cucujus cinnabarinus (kategor starkt hotad, EN) och aspbarkgnagare Xyletinus tremulicola (kategori nära hotad, NT).

Kontakt