Skalbaggar på asp åtgärdsprogram i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
5119-9054-2012
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten redovisar den inventering av skalbaggar på gammal asp som genomfördes sommaren 2012 i nordvästra delen av Norrtälje kommun.
Tre rödlistade arter fanns i fokus under inventeringen: aspsplintbock Leiopus punctulatus (kategori sårbar, VU i den nationella Rödlistan), cinnoberbagge Cucujus cinnabarinus (kategor starkt hotad, EN) och aspbarkgnagare Xyletinus tremulicola (kategori nära hotad, NT).

Kontakt