Trafikbuller och planering 4

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-85125-47-0

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 320

Publikationstyp: Rapport

För att förbättra kunskapen om hur boende, som utsätts för höga trafikbullernivåer upplever bullerstörningen har en enkätstudie utförts. I Stockholms län och Uppsala län har cirka 3 300 boende i hus byggda 1999-2009 erhållit enkäten.
2 354 svar erhölls, vilket är en svarsfrekvens på 72 procent.

Kontakt