Regional miljöövervakning av grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort

Om publikationen

Löpnummer: 2012:13

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-491-2

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 30

Publikationstyp: Rapport

Antropogen verksamhet, det vill säga verksamhet som är påverkad, orsakad eller skapad av människan, ger upphov till en mängd olika föroreningar som riskerar att påverka grundvattnet. Exempel på sådana föroreningar är bekämpningsmedel, nitrat, metaller och olika organiska ämnen. Kunskapen om kvaliteten i grundvatten som kan antas vara antropogent påverkade är otillräcklig.

Kontakt