Lathund för Stockholmsenkäten 2010

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 26

Publikationstyp: Broschyr/folder

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år. Enkäten omfattar frågor om tobaks-, alkohol- och drogvanor samt frågor om kriminalitet, utsatthet för brott och psykosomatiska besvär. Den innehåller även frågor om elevers risk- och skyddsfaktorer, sådant som antas påverka normbrytande beteende på olika plan i en ung människas liv.

Kontakt