Återintroduktion av större vattensalamander i Judarskogen

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
25
Publikationstyp:
Rapport

För att återetablera större vattensalamander i Judarskogen beviljades Länsstyrelsen i Stockholms län dispens från både fridlysning och infångning/transport under våren 2009. Dispenserna gäller för 2009 och 2010 och innebar att maximalt 100 individer per år av större vattensalamander får flyttas från Olovslundsdammen till Judardammen. Att Länsstyrelsen engagerar sig i återetableringen grundar sig på att Judarskogen är ett Natura 2000-objekt på grund av den tidigare förekomsten av större vattensalamander samt att arten ingår i satsningen - åtgärdsprogram för hotade arter.

Kontakt