Gålö – Marinbiologisk undersökning och naturvärdesbedömning av grunda bottnar

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-346-5

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 74

Publikationstyp: Rapport

Gålö ligger i Haninge kommun och är ett populärt naturreservat med mycket aktivitet både på land och i vatten. Flera av vattenområdena är utpekade som lekområden för en rad fiskarter och i reservatet finns skyddade vikar i olika successionsstadier som har utpekats som värdefulla grundområden. Kunskapen om de övriga vattenområdenas bottensamhällen är dock bristfällig.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm genomförde i juni 2008 Sveriges Vattenekologer AB en marinbiologisk undersökning av grundområdena inom naturreservatet Gålö. Syftet med den marinbiologiska undersökningen är att
beskriva bottensamhällena samt att göra en marin naturvärdesbedömning.

Kontakt