Åtgärd Rikkärr i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2009-14

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: ISBN: 978-91-7281-353-3

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 134

Publikationstyp: Rapport

Rikkärr är en hotad biotop som hyser många specialiserade och hotade arter, mestadels inom grupperna mossor, kärlväxter och mollusker. År 2006 fastställdes ett nationellt åtgärdsprogram för bevarande av rikkärr, Naturvårdsverkets rapport 5601. Här pekas en lång rad åtgärder ut, för de län som omfattas av naturtypen. För Stockholms läns del var det viktigt att inledningsvis inventera och sammanställa all kunskap i länet.

Kontakt