Svenska Högarna – Marinbiologisk kartläggning och naturvärdesbedömning

Om publikationen

Löpnummer: 2007:1

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-7281-243-5

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 50

Publikationstyp: Rapport

Svenska Högarnas naturreservat bildades år 1988 med syfte att skydda bland annat öarnas marinbiologiska värden. Som länets sista utpost mot Östersjön är skärgårdsområdet unikt och det har även pekats ut som ett av HELCOMs BSPA-områden (Baltic Sea Protected Areas). Uppgifter om reservatets marina naturvärden har emellertid baserat sig på ett dåligt underlag eftersom området aldrig har inventerats. Länsstyrelsen ansåg det därför angeläget med en kunskapsinsamling om undervattensmiljöerna som grund för ett eventuellt beslut om ytterligare ett svenskt marint naturreservat.

Kontakt