Samarbete för renare vatten – Åtgärder i Tyresån 1994–2005

Om publikationen

Löpnummer:
2007:24
Diarienummer:
5025-2007-105242
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-278-9
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
76
Publikationstyp:
Rapport

År 1993 inleddes ett samarbete mellan kommunerna och Länsstyrelsen i Stockholms län kallat Tyresåprojektet. I rapporten ”Tyresån - mål och åtgärder” från år 1996 sätts som övergripande mål att ”Tyresåns höga naturvärden ska bevaras och utvecklas, även med en ökande befolkning och verksamhet inom avrinningsområdet”. Ett antal åtgärder föreslogs för att nå målet. Syftet med denna rapport är att följa upp om åtgärderna har genomförts samt beskriva de övriga åtgärder som har utförts i avrinningsområdet mellan 1994 och 2005.

Kontakt