Kiselalger i Stockholms län 2007

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 56

Publikationstyp: Rapport

Kiselalger är en artrik och betydelsefull organismgrupp i nästan alla typer av vatten. I stora delar av Europa finns en lång tradition av att använda sammansättningen av kiselalger på stenar och växter som en indikator över miljöförhållandena i vattendrag. Det är framförallt miljötillståndet med avseende på näringsämnen och surhet som beskrivs men resultaten kan även ge indikationer på annan påverkan som till exempel metaller och organiska miljögifter.

I denna rapport presenteras resultaten av en undersökning av 31 lokaler i vattendrag inom Stockholms län. Undersökningarna utfördes som ett led i
Länsstyrelsernas arbete med att kartlägga ekologisk status i länets vattendrag i enlighet med vattenförvaltningsförordningen.

Kontakt