Inventering av kransalger

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 35

Publikationstyp: Rapport

Denna inventering ingår i Åtgärdsprogram för hotade kransalger i Sverige. Arbetet innebär återinventering av lokaler med tidigare noterade fynd av hotade kransalger samt nyinventering i lämpliga kransalgslokaler. Syftet med inventeringarna är att säkerställa förekomst, utbredning samt eventuella hot mot bestånden.Inventeringen omfattar undersökningar i 11 sjöar i Stockholms län under augusti 2007. En av
sjöarna ligger i Stockholms stad medan övriga är belägna inom Norrtälje kommun.

Kontakt