Bottenfauna i Stockholms län 2005 – en undersökning av bottenfaunan på 9 lokaler i sjölitoral

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2005

Sidantal: 78

Publikationstyp: Rapport

Provtagningarna utfördes under april 2005. Bottenfaunan har bedömts med avseende på försurning, näringsämnesbelastning och naturvärde. I de fall provlokalerna har undersökts tidigare så har dessa resultat jämförts med resultaten från årets undersökning. Särskild vikt har lagts att identifiera förekomsten av ovanliga arter och/eller förhöjda naturvärden.

Kontakt