Hur mår vattendragen? Undersökningar av bottenfauna i vattendrag i Stockholms län 2000

Om publikationen

Löpnummer:
2004:15
Diarienummer:
ISBN/ISSN-nr:
91-7281-141-2
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
150
Publikationstyp:
Rapport

I denna rapport presenteras miljökvaliteten i länets vattendrag med hjälp av resultaten från en undersökning av bottenfaunan i 36 vattendrag. Undersökningen syftade till att karaktärisera biologisk status och mångfald men den ger även värdefull information om vattenkvaliteten i undersökta vattendrag.

Rapporten är en del i Länsstyrelsens utvärdering av riks- och länsinventeringen av sjöar och vattendrag år 2000 i Stockholms län.

Kontakt