Bottenfauna i Stockholms län 2004

Om publikationen

Löpnummer: Okänt

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2004

Sidantal: 120

Publikationstyp: Rapport

Rapporten handlar om en undersökning av bottenfaunan i 6 sjöar och 17 vattendrag i Stockholms län. Provtagningarna utfördes under maj 2004. Bottenfaunan har bedömts med avseende på försurning, näringsämnesbelastning och naturvärde.

I de fall provlokalerna har undersökts tidigare så har dessa resultat jämförts med resultaten från årets undersökning. Särskild vikt har lagts vid identifiering av ovanliga arters förekomst vid årets och tidigare
undersökningar, samt eventuellt förhöjda naturvärden på lokalerna med avseende på bottenfaunan.

Kontakt